جاروسطلی جنرال فیت مدل پروانه ۵۵۰۰

6/300/000 تومان

. موتــور پــــر قــدرت تک پروانــه خــــاک t.s.j

. رنگ بنــدی : در 4 رنگ متنـوع و بـا کیفیـت

. کنترل مکش دو دور

. قابلیت استفـاده از کیسه دائمی و یکبار مصرف

جاروسطلی جنرال فیت مدل پروانه ۵۵۰۰
مقایسه